witamy

Jesteśmy firmą, która z powodzeniem zajmuje się ekspolatacją powierzchniową złóż piaskowo-żwirowych. W naszej własności znajduje się obecnie ponad sześćdziesięciohektarowa powierzchnia położona w miejscowości Dzierżązna k/Turku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla pozyskiwania urobku i poddania go dalszym procesom uszlachetnienia.

Obecnie prowadzimy działalność na ponad 10 hektarach obszaru objętym koncesjami na wydobywanie kopalin metodą odkrywkową. Prace wydobywcze, ze względu na specyfikę złoża prowadzone są na dwóch poziomach:
• część „sucha” (nad lustrem wody gruntowej) – pozyskiwanie urobku odbywa się metodą przedsiębierną przy użyciu ładowarek kołowych i samochodów ciężarowych ze skrzynią samowyładowczą
• część „mokra” (spod lustra wody) – pozyskiwanie urobku odbywa się przy użyciu pogłębiarki ssącej (refulera) – do głębokości 12 metrów spod lustra wody.

Dalsza działalność firmy to uszlachetnianie pozyskanego urobku: przesiewanie, płukanie i rozfrakcjonowanie. Następuje to przy użyciu zespołu przesiewaczy z kurtyną wodną oraz urządzeń towarzyszących: odwadniacz, płuczka mieczowa i szereg przenośników taśmowych. Wyżej wymienione procesy są stale objęte dużą kontrolą naszych pracowników pod kątem prawidłowości realizacji założeń jakościowych i ilościowych. Gotowe produkty składowane na miejscach magazynowych przeznaczone są do bezpośredniej sprzedaży.

Wieloletnia obecność naszej firmy na rynku krajowym jest dowodem wysokiej jakości naszych produktów oraz wyrazem zaufania naszych Klientów. Na skutek zmiany przepisów związanych z wstąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, wzrostu świadomości projakościowej, jak również pragnąc zwiększyć zadowolenie naszych Klientów, zdecydowaliśmy o wprowadzeniu Systemu Fabrycznej Kontroli Produkcji w oparciu o normy PN-EN 12620:2002. W świetle tego kadra firmy zobowiązuje się zapewnić niezbędne zasoby dla prawidłowego działania Systemu Fabrycznej Kontroli Produkcji, natomiast cała załoga pragnie poświęcić swój wysiłek ciągłemu doskonaleniu wszystkich procesów będących przedmiotem działalności firmy, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji i obsługi klienta. Naszym celem jest oferowanie Klientom wyrobów o stałej, wysokiej jakości, będącego odzwierciedleniem Jego wymagań i oczekiwań. Jakość oferowanych towarów gwarantuje cotygodniowa kontrola produkcji, którą prowadzi dla nas niezależna firma PPH Kombud z Częstochowy (laboratorium budowlane). Wyniki badań porównywane są z założeniami katalogu Polskiej Normy, a ich zbieżność potwierdzana jest Deklaracją Właściwości Użytkowych (DWU) wraz z nadaniem znaku CE. Odbywa się to przy każdorazowej transakcji z odbiorcami kruszyw.

Towary z naszej działalności – piaski i żwiry budowlane – w dużej mierze wykorzystywane są do produkcji betonów towarowych, prefabrykatów betonowych, galanterii betonowej (w tym kostki brukowej) jak i innych materiałów budowlanych. Badania piasku płukanego przeprowadzane są również pod kątem wykorzystania go do produkcji mas bitumicznych – co potwierdzane jest odpowiednią deklaracja zgodności wyrobu z odpowiednią Polską Normą.

Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod działalność firmy ciągle ulega powiększeniu, a i produkcja towarów nakierowana jest na tendencję wzrostową.


 

Szybki Kontakt
660 736 023
696 770 398